ຂ່າວລາຍວັນ

ຂ່າວດີ ຫລາຍບໍລິສັດ ຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍກວ່າ 6.000 ຕຳແໜ່ງ

ຫຼາຍກວ່າ 6.000 ຕຳແໜ່ງງານ. ຜູ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນຄວາມຕ້ອງການເຮັດວຽກ

ນຳສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫາບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໂດຍກົງ ແລະ ສາມາດຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້

ຈາກເວບໄຊບໍລິການຈັດຫາງານສາທາລະນະຊົນ

www.pes.molsw.gov.la

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button