ຂ່າວລາຍວັນ

ທັງຫີ້ວທັງຮ້ອນແຕ່ກາສູ້ບໍ່ຍ້ອມຖອຍ

ທັງຫີ້ວທັງຮ້ອນແຕ່ກາສູ້ບໍ່ຍ້ອມຖອຍ.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິນຳກັນແນເດີຂໍໃຫ້ຟັງຄວາມພວກເຮົາແນພວກເຮົາສູ້ເພືອພວກເຈົ້າປອດໄພພວກ.

ເຈົ້າຄວນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືນຳພວກຂ້ອຍແນ14ມື້ຊືໆກັກເພືອໂຕເຈົ້າເອງແລະຄອບຄົວພວກເຈົ້າປອດໄພ.

(ການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນງາຍໆພວກເຈົ້າຫນ້າຈະເຫັນ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button