ຂ່າວລາຍວັນ

ສປປລ ລາວ ຮັ່ງມີອຸດົມສົມບູນ ມີສວນສັດເປີດ ຢູ່ກາງປ່າທຳມະຊາດ.”

ພາບສັດປ່ານາໆຊະໜິດຈາກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ

ປະເທດຊາດລາວເຮົາ ຮັ່ງມີອຸດົມສົມບູນ ມີສວນສັດເປີດ ຢູ່ກາງປ່າທຳມະຊາດ.”

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ. ໄດ້ຮັບຮອງການໂຮມເອົາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 02 ແຫ່ງ (ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເລີຍ)

ປະກາດເປັນ “ອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2019 ຕາມດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 35/ນຍ.”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button